Regler og vilkår

VEKTEKTER FOR: ISLANDSK – NORSK FORENING FOR SØR-ROGALAND OG RYFYLKE. TIDLIGERE NAVN: ISLANDSK – FORENING I STAVANGER, STIFTET 17. juni 1952 REORGANISERT 18.februar 2006. 

§ 1. Formål 
Foreningens formål er å samle islandsinteresserte, samt å arbeide for saker av felles interesse for medlemmene, samt styrke vennskapsbåndene mellom Island og Norge 

§ 2. Medlemsskap – medlemmer 
Enhver som innordner seg foreningens vedtekter kan tas opp som medlem.Ved innmelding oppgis navn, adresse, telefon. De som har mailadresse må også oppgi denne. Opptak av nye medlemmer skal straks føres inn i medlemskartoteket, samt at de/dem med mailadresser, skal inn på maillisten. Medlemskap i foreningen er først gyldig og regnes f.o.m den dag kontigenten er betalt. For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 16 år og ha vært tilsluttet foreningen i minst 1 måned. Det er bare medlemmer som har betalt individuelt medlemsskap som har stemmerett. Husstandsmedlemmer kan delta på møter – årsmøter, men uten stemmerett. Ethvert medlem plikter å overholde foreningens vedtekter. 

Medlemskap: 
1. Hovedmedlem 
2. Hustandsmedlem ,gjelder hovedmedlems ektefelle/ samboer, samt deres barn med samme bostedsadresse. 

§ 3. Kontigent 
Kontigenten betales forskuddsvis innen 1. april og størrelsen fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som skylder kontigent mister sine rettigheter og strykes som medlemmer. Før noen strykes som medlem skal de tilskrives og bli gitt melding om at strykning vil bli foretatt. 

§ 4. Årsmøte 
Foreningens høyeste myndighet er er årsmøtet som avholdes hvert år og innen utgangen av oktober måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 ukers varsel. Forslag til årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettige medlemmer som er tilstede. For at vedtak skal være gyldige, må de være fattet av et flertall av de avgitte stemmene. 
Årsmøte skal: 
1. Behandle årsmelding/beretning -er. 
2. Behandle revidert regnskap m/ revisjonsberetning. 
3. Behandle innkomne forslag/ saker 
4. Fastsettes kontigent 
5. Velge følgende tilltsvalgte: 

a) Styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer og vararepresentanter. 
b) Revisor -er. 
c) valgkomite på 3 medlemmer 

Alle stemmeberettigede er valgbare. Alle valg skal foregår skriftlig når det foreligger mer enn et forslag. Hvis en kandidat ikke oppnår flertall, foretas omvalg mellom de 2 kandidater som fikk flest stemmer. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Styret velges for 2 år, slik at leder, sekretær og styremedlemmer er på valg samtidig og nestleder og kasserer samtidig. Vararepresentantene, revisor -er og valgkomite velges årlig. I styret bør en etterstrebe at minst 40% av hvert kjønn er representert der dette er mulig. 

§ 5. Ekstraordinært årsmøte. 

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret bestemmer det eller når minst 25% av de stemmeberettigde medlemmer krever det. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres og innkalles på samme måte som et ordinært årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som kravet om årsmøtet omfatter og som er kunngjort i innkallelsen 

§ 6. Styret. 
Foreningen ledes av styret som er foreningens høyeste organ mellom årsmøtene.

Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser 2. Stå for den daglige ledelse og representere utad. 3. Stå for aktuelle oppnevning av komiteer og ad.hoc- utvalg.

Styret skal avholde møter etter møte- arbeidsplan eller når et flertall av styrets medlemmer krever det. Et møte er beslutningsdyktig når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Over styrets møter føres protokoll/ referat. Alle vedtak i styret fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. 

§ 7. Styrets arbeide. 
1. Leder har den daglige ledelse av foreningen og skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og foreningens møter hvis ikke annet er fastsatt. 
2. Nestleder fungerer som leder under dennes fravær 
3. Sekretær skal føre prokoll/referat over alle styremøter, medlemsmøter, Årsmøter og i samråd med leder føre foreningens korrespondanse. Sekretæren er ansvarlig for oppbevaring av referater og all korrespondanse. 
4. Kasserer plikter å føre regnskap og medlemsfortegnelse og framlegge kvartalsrapporter for styret. 

§ 8. Oppløsning 
Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på et ordinært årsmøte med to tredjedels flertall, etter at forslag om dette på forhånd er satt på dagsorden. Melding og inkalling skal være tilstillet medlemmene minst 2 uker før møtet. Blir oppløsning vedtatt med minst to tredjedels flertall, avholdes ekstra- ordinært årsmøte 3 månender senere, og for at foreningen skal oppløses – må vedtaket gjentas med avstemming blant medlemmene. I tilfelle oppløsning skal foreningens midler settes på en sperret bankkonto. Er foreningen ikke gjenoppstartet innen 5 år, skal forenings eiendeler/deler avvendes til formål som styrker forståelsen/ samkvemmet mellom Island og Norge. Det møte som vedtar oppløsning velger et oppløsningsstyre som har fullmakt etter 5 år å foreslå aktuelle formål i forhold til økonomiske midler/eiendeler jfr. ovennevnte avsnitt.  

§ 9. Endring av vedtekter 
Endring av disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært ført opp på sakslisten og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmene. 
Vedtektene ble sist endret på årsmøte den 06.11.2015 og bygger på tidligere vedtekter som ble vedtatt 21.10.1986